Vodní nádrž Osvětimany

Vodní nádrž Osvětimany na Klimentském potoce byla vybudovaná v letech 1980 – 1985 jako nádrž pro závlahy, rybolov a rekreaci o ploše 66 000 m2 a akumulované vody v množství 312 400 m3. Za téměř 30 let provozování vodního díla nedošlo na této nádrži ke komplexní údržbě či opravě sdruženého betonového objektu. Proto bylo v roce 2013 zadáno vypracování projektové dokumentace, která byla především zaměřena na opravu a rekonstrukci betonových povrchů tohoto sdruženého objektu. Za dobu existence nádrže došlo k výrazné oxidaci povrchů betonů sdruženého objektu a to zejména na návodní straně konstrukcí, méně pak na stěnách spadiště, armaturní šachty, odpadní štoly a zdech vývaru (odpadní koryto). Největší poškození bylo patrné pod přelivnou hranou v úrovni osazení betonových prefabrikátů a v šířce cca 1 m v abrazní části mezi kótami 285,20 – 286,20.

Součástí projektové dokumentace bylo provedení detailního průzkumu, diagnostiky a vyhodnocení stávajícího stavebně-technického stavu betonových konstrukcí sdruženého objektu a odpadního koryta vývaru (kvalita betonu, karbonatace betonu, stav výztuží,…) s ohledem na zajištění jeho dlouhodobé stabilizace, a to jak z hlediska degradačních procesů, tak i statické funkce.

V rámci průzkumu bylo provedeno „in situ“ spektrum standardních zkoušek, které se zaměřilo na:

 • odběr jádrových vývrtů,
 • stanovení pevnosti betonu v tlaku destruktivně i nedestruktivně,
 • stanovení tahové pevnosti betonu,
 • stanovení tloušťky krycí a zkarbonatované vrstvy destruktivně i nedestruktivně tak, aby bylo možné posoudit korozní stav výztuže,
 • provedení zkoušek mrazuvzdornosti,
 • provedení vizuálního hodnocení objektu a rozsah vizuálně patrných poruch byl v PD graficky zaznamenán.

Po provedení detailního průzkumu byl zpracován elaborát stavebně technického průzkumu betonových konstrukcí, který mimo jiné stanovil technologický postup sanace:

 • odbourání betonové přelivné hrany o 90 cm a jejího nového dobetonování,
 • celoplošné očištění betonových povrchů pískovým otryskáním a otryskáním vysokorotačním vodním paprskem o min. tlaku 180 MPa
 • mechanické odbourání nesoudržných vrstev betonu v místech odhalené či jinak vystupující ocelové výztuže, očištění výztuží a nanesení antikorozní ochrany a opětovné zacelení vybouraných betonů nástřikem (torkretováním)
 • reprofilace sanační tixotropní maltou pevnost alespoň 30 Mpa,
 • provedení injektáže trhlin v betonových objektech
 • provedení celoplošné uzavírací vodotěsné stěrky na povrchu betonových objektů

V rámci stavebních prací byly kompletně vyměněny všechny kovové konstrukce – pochozí konstrukce, žebříky, schůdky apod. Nové ocelové prvky byly ochráněny žárovým zinkováním. Současně došlo i ke kompletní výměně potrubí a uzavíracích armatur sloužících k manipulaci s vodou v nádrži. V neposlední řadě došlo i částečnému odbahnění vodní nádrže v množství 10 000 m3. Sedimenty byly odvezeny a zapraveny do půdy na přilehlých polnostech.

V rámci zpracování projektové dokumentace byl vypracován přírodovědný průzkum, kdy byl ve vodní nádrži zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu mlže Velevruba malířského (Unio pictorum). Tento druh byl při vypouštění nádrže odloven a byl prozatímně vypuštěn do blízké vodní nádrže Sovín. Po napuštění nádrže Osvětimany bude proveden jeho zpětný transfer.

Financování bylo zajištěno z dotačního programu „ protipovodňová ochrana III“ a z vlastních zdrojů Lesů ČR,s.p.

Základní údaje
Lokalita: k.ú. Osvětimany, okres Uherské Hradiště, Zlínský kraj
Vodní tok: Klimentský potok
Cena stavby:
(dle rozpočtu z PD)
17 200 000,-Kč
Cena stavby:
(práce zhotovitele)
8 955 000,-Kč
Realizace: 10/2016 – 7/2017
Fotografie

 

Mapka