Charakteristika správy toků

 

Správa toků – oblast povodí Dyje spravuje drobné vodní toky v povodí řeky Dyje. Celkem se jedná o 4 903 km drobných vodních toků na území zejména Jihomoravského kraje a Vysočiny. Dále částečně kraje Olomouckého, Hradeckého, Pardubického a Jihočeského. Vlastní správu vykonávají správci drobných vodních toků, pracovníci pozemkové evidence, administrativní pracovník, referent pro provozní činnosti, referent pro finanční a technické činnosti a vedoucí správy.

Pracovníci správy toků – oblast povodí Dyje provádí terénní prohlídky drobných vodních toků. Následně preventivní protipovodňové stavební úpravy na vytipovaných tocích, současně s běžnou údržbou koryt vodních toků. Důležitou činností naší správy je budování retenčních nádrží na tocích protékajícími lesem. Výsadba, výchova a těžba na břehových porostech je též velmi významnou činností správy toků. Jednotliví správci toků vykonávají investorskou a správní činnost v jimi spravované oblasti.

V rámci programu 2020 provádíme výstavbu a obnovu lesních studánek, informačních tabulí a odpočinkových dřevěných drobných staveb pro turisty a návštěvníky lesů.

Správa toků – oblast povodí Dyje se snaží využívat dostupné dotační programy, to se nám velmi úspěšně daří. Například využíváme dotační programy Ministerstva zemědělství ČR „Protipovodňová ochrana“,“Oprava povodňových škod“, „§35 lesního zákona“. Též využíváme dotace z fondů Evropské unie Program rozvoje venkova (PRV) a Operační program životního prostředí (OPŽP).

Dotační programy:
Ministerstvo Zemědělství ČR – Protipovodňová ochrana (PPO) PPO
  • Leštínský potok POLDR, PPO Oslavička, PPO Mlýnský potok …..
Ministerstvo Zemědělství ČR – Oprava Povodňových škod (PŠ)
  • PŠ Ubušínský potok, PŠ Lomnička
Ministerstvo Zemědělství ČR – dotace dle §35 Lesníhi zákona
  • potok Smrček, Mařek Chebziny, Pavlovický potok, LP Říčky RN Petrovka, strž Koválovice, RN Fialská …..
Dotace z fondů Evropské únie – Program rozvoje venkova (PRV)
  • Bělský potok II, Věcovský potok, potok Věžná, Bělečský potok, Sudický potok ….
Dotace z fondů Evropské únie – Operační program životního prostředí (OPŽP)
  • Revitalizace Hostákovského potoka, RN Bolíkovský potok
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)
  • Vrtěřížský potok, potok Vrbovec