Úpravy na Hodonínce

Vodní tok Hodonínka je levostranným přítokem významného vodního toku Svratka, do kterého se zaúsťuje pod obcí Štěpánov nad Svratkou.  Povodí Hodonínky má výrazně protáhlý tvar a dolní úsek potoka nad jmenovanou obcí svírají do úzké údolnice strmé zalesněné svahy. Při velkém průtoku vod svažitý terén brání rozlití vody na okolní pozemky. Nedochází tak k přirozenému snížení rychlosti odtoku vod a ochraně území níže ve směru toku.  A právě z těchto příčin došlo v roce 2002 ve Štěpánově n. S. k povodňové situaci.  

Velká voda nesoucí splavenou zeminu, kamenivo a dřeviny poškodila koryto toku v úseku nad obcí, včetně souběžné státní silnice a několika mostů, a dále již dříve vybudovanou úpravu koryta toku přímo v obci. Správce toku, LČR, s. p., v první fázi provedl nezbytná prvotní opatření k zajištění neškodného průtoku vod. Hlavním cílem však bylo do budoucna zamezit opakování povodňové situace. Proto byly v několika etapách vypracovány přípravné a projektové dokumentace na úpravu a stabilizaci Hodonínky.

V roce 2012 byla navržená protipovodňová opatření uvedena v život navzdory tvrdým podmínkám pro zachování souladu stavby s přírodou. Při budování nových objektů (skluzů a proudů) byly použity přírodě blízké materiály s využitím místních zdrojů.  Příčné prahy skluzů se sedimentačními prostory omezí odnášení materiálu vodním proudem a zajistí jeho řízené usazování ve vymezených úsecích toku. Tím bude ochráněna původní úprava koryta toku v obci Štěpánov n. S. a potažmo obec samotná.

Stavba byla realizována za dotační účasti MZe z fondu Protipovodňových opatření v celkové částce  cca 13,5 mil. Kč.  V souvislosti se stavbou Hodonínka III a IV bylo v roce 2016 provedeno protipovodňové opatření horního úseku toku Hodonínky v Olešnici, protože nejúčinnější protipovodňová opatření jsou ta komplexní.

Fotografie