SN Horky

Správa toků – oblast povodí Dyje dokončila v rámci protipovodňových opatření v září 2016 stavbu „SN Horky“ nad obcí Čeložnice.

Záměrem bylo vybudovat vodní nádrž, která bude plnit retenční funkci a dále umožní sedimentaci splavenin nesených tokem zejména při přívalových srážkách v přilehlém povodí. Stavba vyplynula z vypracované studie odtokových poměrů v povodí Moštěnky. Přípravu stavby zahájila již Zemědělská vodohospodářská správa.

Z hlediska konfigurace terénu na zájmovém území, retenčnímu objemu a profilu v ose hráze byl zvolen návrh zděného profilu hráze – kamenné přehrážky – v kombinaci s úpravou terénu na levém břehu – část nízké a krátké zemní hráze.

Zděná část hráze má konstrukci z vodostavebního betonu obloženou kamenným řádkovým zdivem, založenou na základovou patku z vodostavebního betonu. Celková délka zděné hráze je 26,2 m, její výška v přelivné hraně průtočného profilu je 3,0 m. Průtočný profil lichoběžníkového tvaru se šířkou v přelivné hraně 6 m, hloubkou 1 m a sklonem bočních hran 1:1. Celkový objem vodní nádrže je Vr = 3.500 m3, návrhový průtok na Q100 = 7,8 m3/s. Pro umožnění převádění běžných průtoků a manipulace s hladinou vody v zátopě nádrže navazuje na stěnu přehrážky předsazená šachta výpustného zařízení – požeráku. Pod profilem přehrážky je pro opevnění spadiště vybudován drsný skluz z těžkého kamenného záhozu .

Celkové finanční náklady úpravy činily 1.945.873,- Kč bez DPH a byly z části hrazeny z dotačního programu „Prevence před povodněmi„ (1.350.000,-) a částečně z vlastních zdrojů státního podniku LČR.

Základní údaje
Lokalita: k.ú. Čeložnice, okres Hodonín, Jihomoravský kraj
Vodní tok: Čeložnický potok
Cena stavby: 1.945.873,- Kč bez DPH
Realizace: 2016
Fotografie
Mapka