Retenční přehrážka v Doubravici

Rekonstrukce retenční přehrážky s vývarem v ř. km 0,802 na drobném vodním toku Nešůrka v městysi Doubravici nad Svitavou.

Účelem tohoto vodního díla je zajištění stability koryta vodního toku, zachycení splavenin nesených vodou v korytě a zadržení vody v krajině. Jedná se o kompletní rekonstrukci původní přehrážky z roku 1963.

Nová přehrážka je vybudována jako betonová, armovaná s obkladem tělesa a boků vývaru a dna kamenem. Na konci vývaru je betonový práh bez kamenného obkladu. Za betonovým prahem vývaru je koryto opevněno záhozovým kamenem, toto opevnění je zajištěno dvěma úrovňovými kamennými prahy. Z retenčního prostoru byl vytěžen sediment a do tohoto prostoru přehrážky byl zbudován trvalý sjezd pro následnou údržbu. Součástí stavby je dřevěná informační tabule. Retence vodního díla je 535 m3. Průtočná kapacita profilů činí 9,9 m3/s, což odpovídá Q20.

Základní údaje
Lokalita: k.ú. Doubravice nad Svitavou, okres Blansko, Jihomoravský kraj
Obec: Doubravice nad Svitavou
Vodní tok: Nešůrka
Cena stavby: 3 114 189,- Kč
Realizace: 2016 – 2017

Financováno z programu MZe, program 129290 Podpora opatření na DVT a malých VN a vlastních zdrojů podniku LČR, s.p.

Fotografie
Mapka