Retenční nádrž Tvarůžek

Na toku PL Plenkovického potoka v km 5,200 v říčním km 1,460 se nacházela historická nádrž v havarijním stavu. Historická nádrž byly vypuštěná, zarostlá buření a zanesená sedimenty. Hrázní těleso bylo porostlé stromy, požerák i bezpečnostní přeliv byly nefunkční.

Pro zlepšení stavu byla v roce 2014 vypracována projektová dokumentace, která řeší celkovou rekonstrukci této nádrže. V rámci tohoto projektu bylo provedeno celkové odbahnění nádrže a rozšíření zátopy, z původní hráze byly odstraněny stromy a odstraněn nevhodný materiál z návodní a vzdušné strany hráze. Hráz byla provedena jako heterogenní. Na základovou spáru a zavazovací zámek byla po úroveň dna v nádrži provedena těsnící clona z vhodného materiálu zátopy. Následně byla provedena těsnící clona stávající hráze tloušťky 1,0 m. Hráz byla konstruována jako nepojížděná. K ovládání hladiny v nádrži a k vypouštění zásobního prostoru slouží monolitický požerák. Jako bezpečnostní přeliv slouží korunový přeliv. Výpustné potrubí je zhotoveno z  obetonovaného korugovaného potrubí DN 300. Pod hrází na pravém břehu byly vybudovány dvě vodní tůně. V rámci stavby došlo k opravě stávající příjezdové komunikace k retenční nádrži. Hráz z okolními pozemky byla oseta travním semenem.

Stavba byla financována na základě rozhodnutí KrÚ Jihomoravského kraje jako opatření ve veřejném zájmu dle §35 zákona č. 289/1995Sb o lesích.

Parametry nádrže
POPIS HODNOTA
hráz zemní heterogenní
výška hráze 3,85 m
délka hráze 60,1 m
šířka koruny hráze 3,0 m
objem vody při Hmax 10 900 m3
plocha hladiny při Hmaxs 9 000 m2
maximální  hloubka vody 3,2 m
Základní údaje
Lokalita: k.ú. Kravsko, okres Znojmo, Jihomoravský kraj
Cena stavby: 2,193.508,14 Kč bez DPH
Realizace: 9/2016 – 8/2017
Fotografie
Mapka