Retenční nádrž Lišný

Popis původního stavu

Retenční nádrž byla v nevyhovujícím stavu. Zemní hráz byla místy porušená a sklony svahů dosahovaly hodnoty až 1:1, což bylo na hranici stability. Výpustný objekt v podobě dřevěného požeráku byl v nevyhovujícím stavu. V zemní hrázi se nacházelo betonové potrubí v úrovni pod korunou hráze sloužící jako bezpečnostní přeliv. Na vzdušním líci se na výtoku z tohoto potrubí vytvořila hluboká kaverna. Zátopa nádrže byla z velké části zarostlá orobincem.

Účel akce

Účelem akce byla obnova vodní nádrže, spočívající v odbahnění zátopy nádrže a rekonstrukci jejich funkčních objektů. Rekonstruovaná retenční nádrž slouží svým původním účelům, a to zadržení vody v povodí. Zvětšením retenčního prostoru dojde k částečnému zachycení objemu vody při zvýšených průtocích.

Stručný popis, návrh technického řešení

Hráz retenční nádrže Lišný je čelní, zemní a homogenní. Délka hráze je cca 80 m. Maximální výška hráze od dna nádrže po korunu je 3,3 m. Koruna hráze je pojízdná a je na ní umístěna zpevněná lesní cesta šířky 3 m.

Na návodní straně došlo k odtěžení zeminy. Odtěžilo se 200 m3 zeminy a vytvořila se lavice s minimální šířkou 2 m, která sloužila k hutnění hráze. Vytěžená zemina byla uložena na mezidoponii v prostoru pod hrází. Následně došlo k dohutnění na 95% PZ vhodné zeminy a sesvahování návodního líce ve sklonu 1:3. Na návodním líci bylo dosypáno a zhutněno 670 m3 vhodné zeminy.

Návodní líc hráze byla vysvahována do sklonu 1:3 a následně opevněna kamennou rovnaninou z lomového kamene do 80 kg, tl. 0,3 m, uloženou na filtrační vrstvu z hrubého kameniva frakce 32-64, tl. 0,2 m, opřenou o patku z lomového kameniva do 80 kg výšky 0,6 m a šířky ve spodní části 0,5 m.  Vzdušní líc byl vysvahován do sklonu 1:2 a následně oset travní směsí.

Hráz vodní nádrže má po úpravách šířku v koruně minimálně 5,0 m, z toho je 3,0 m nově zpevněná lesní komunikace. V místě původního výpustného objektu byl vytvořen sdružený objekt, včetně navazujícího výpustného čela a vývaru navazujícího na koryto vodního toku.

Železobetonový požerák ve sdruženém objektu slouží k regulaci hladiny v nádrži a rovněž k vypuštění vody z místa zátopy a je uzavřený. Voda do požeráku přitéká přes vtokový objekt, tj. betonová vpusť s česlemi (prefabrikovaná vpusť).  Požerák je vysoký 3,3 m z betonu C30/37 XC4 XF3, zřízen na betonovém základu a vybudován jako uzavřený o vnějších rozměrech 1,5 x 1,4 m s tl. stěny 0,3 m. Má dvě dlužové stěny, mezi kterými je provedeno těsnění jílem, aby byly minimalizovány ztráty vody. Voda přes požerák bude odtékat přes otvor 0,5 x 0,5m do spadiště sdruženého objektu. Bezpečné převedení povodňových průtoků je zajištěno sdruženým objektem. Návrhový průtok sdruženého objektu byl stanoven na Q20=1,7 m3.s-1

Objekt přelivu je proveden o vnitřních půdorysných rozměrech 2,0 x 2,4 m s tloušťkou přelivné hrany 0,4 m. Celý objekt je proveden z betonu C30/37 XC4 XF3 a je vyztužený betonářskou ocelí. Sdružený objekt má pohledové betonové plochy obložené dřevem.

Na spadiště sdruženého objektu navazuje odpadní železobetonové potrubí o velikosti DN 1000 mm, které je ukončeno betonovým čelem s římsou. Na výustní čelo navazuje miskovitý vývar o délce 7,0 m. Dno a svahy vývaru jsou opevněny kamennou rovnaninou na štět z lomového kamene hmotnosti nad 500 kg, tl. 0,8 m. Na vývar navazuje stabilizační železobetonový práh tloušťky 0,4 m z vodostavebního betonu C25/30 XC4 XF3 vyztužený betonářskou výztuží.

Za prahem jsou dno i svahy koryta opevněny rovnaninou z lomového kamene o hmotnosti od 200-500 kg v tloušťce 0,6 m a v délce 6,0 m. Opevnění je zakončeno stabilizačním pasem z lomového kamene o hmotnosti nad 500 kg, tl. 0,8 m.

Pro přístup k požeráku se na objekt osadila dřevěná lávka, délky 2,5 m.

Problémy během realizace stavby

Z důvodu prorostlých kořenů stávajících stromů tělesem hráze, které by značně ovlivnily funkčnost a životnost díla, musely být  4 ks vzrostlých dubů na vzdušné straně hráze pokáceny

Při provádění prací na odbahnění nádrže bylo v průběhu realizace zjištěno, že nelze provést odbahnění nádrže dle navržených profilů. Tato skutečnost byla zjištěna po odtěžení vrstvy sedimentů, pod kterými se objevily zahliněné jíly a pod touto vrstvou již byly přítomny puklinové skalní výchozy. V rámci stavby tedy došlo k následujícím změnám:

  • Byly odtěženy sedimenty, které byly odvezeny dle PD na zemědělskou půdu.
  • Částečně byly odtěženy zahliněné jíly, které ale nemohly být uloženy dle PD na ZPF, byla nalezena náhradní lokalita, a po zajištění příslušných povolení byl tento materiál uložen na náhradní lokalitu
  • Zátopa nádrže nebyla dotěžena na navrženou niveletu, aby nedošlo k netěsnosti dna nádrže
Základní údaje
Lokalita: k.ú. Hostim, Rozkoš u Jevišovic, okres Znojmo, kraj Jihomoravský
Obec: Hostim
Vodní tok: bezejmenný levostranný přítok Nedveky, ČHP 4-14-03-0140
Realizace: 10/2016 – 9/2017
Fotografie
Mapa