Levostranné přítoky Zavadilky II

Výstavba nové retenční přehrážky pro zachycení splavenin nesených vodou ve vodním toku a zploštění povodňového průtoku na levostranném přítoku Zavadilky v jejím říčním km 2,500, v obci Dolní Smržov, okres Blansko.

Retenční přehrážka byla postavena jako nová, betonová, armovaná s obkladem tělesa kamenným řádkovým zdivem. V tělese při dně jsou umístěny dvě okna pro migraci živočichů a 8 oken pro převedení běžných průtoků. Pod tělesem byl vybudován opevněný vývar z těžkého kamenného záhozu (hmotnost jednoho kamene nad 1 t), na štět, na konci vývaru je vzpěrný práh, následuje opevnění koryta rovnaninou z kamene s jejím zajištěním na konci dvojitým dřevěným prahem. Retence vodního díla je 509 m3. Průtočná kapacita přelivné sekce je 2,7 m3/s, což odpovídá Q10.

Do retenčního prostoru přehrážky je zřízen sjezd pro provádění údržby. Součástí stavby je dřevěná informační tabule.

Financováno jako náhrada ze zákona č. 289/1995 Sb., § 35, o lesích a vlastních zdrojů podniku LČR, s.p.

Základní údaje
Lokalita: k.ú. Dolní Smržov, okres Blansko, Jihomoravský kraj
Vodní tok: levostraný přítok Zavadilky v km 2,5
Cena stavby: 2 113 348,- Kč
Realizace: 7/2017 – 12/2017
Fotografie

 

Mapka