Levostranné přítoky do vodní nádrže Koryčany

V roce 2009 zadala Správa toků – oblast povodí Dyje vypracování projektové dokumentace na vybudování soustavy příčných objektů na bezejmenných levostranných i pravostranných přítocích Kyjovky, které přivádí vodu do vodního díla Koryčany. Účelem stavby bylo zajištění strží proti dalšímu zahlubování dna, podemílání svahových úpatí erozivní činností vody a zadržení splavenin a plavenin nad přítokem do vodní nádrže pro pitnou vodu. Na dvou levostranných přítocích byly vybudovány 3 drátokamenné přehrážky.

Základní údaje
Lokalita: k.ú. Koryčany, OPR Kroměříž, kraj Zlínský
Obec: Koryčany
Vodní tok: LP Kyjovky v km 76,4
Cena stavby: 1 640 tis. Kč
Realizace: 2016 – 2017
Fotografie
Mapky