Křeptovský potok PŠ 2013

Začátek úseku je v km 1,780 silniční most v obci Běleč a úsek končí v km 3,480 na konci intravilánu obce Křeptov. Tok je v tomto úseku v celé délce opevněn. V červnu 2013 poškodila povodeň podélné i příčné opevnění vodního toku. Došlo k destrukci kamenných stupňů, pobřežních kamenných zdí a dna. Vzniklé břehové nátrže ohrožovaly přilehlou komunikaci a nemovitosti pobřežníků.  

Celá stavba byla členěna na tři stavební úseky. Po vyčištění a rekonstrukci má koryto v intravilánu obce Běleč kapacitu na Q50 a v části Křeptov na Q20.

SO-01
V korytě toku bylo během stavby opraveno přes 791 m2 spárování dlažeb a zdí. Na mnoha místech byly původní zdi sanovány novými přibetonávkami nebo byly vybourány a nahrazeny novými betonovými opěrnými zdmi. Ve dvou úsecích byly vytvořeny nové kamenné rovnaniny z lomového kamene nad 500 kg a nad 200 kg. Dále byly nahrazeny staré poškozené zděné stupně novými betonovými nebo přibetonovanými stupni s nově zhotovenými kamennými vývary v celkovém počtu 15 ks. K zajištění nivelety dna bylo vybudováno 10 zajišťovacích prahů ve dně a dva prahy byly opraveny.

SO-02
V rámci stavebního objektu bylo vybouráno a znovu postaveno 11 stupňů, které byly nahrazeny novými betonovými monolity s betonovými závěrečnými prahy a vývary obloženými kamennou dlažbou na betonové desce. V úseku byl jeden původní stupeň ponechán a opraven včetně dlažby vývaru.

SO-03
V korytě byly opraveny 2 zděné kamenné prahy a část opevnění dna.

Část financí na stavbu byla získána z dotačního titulu ministersta zemědělství DVT (Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích).

Základní údaje
Lokalita: k.ú. Běleč, Křeptov, okres Brno-venkov, Jihomoravský kraj
Obec: Běleč u Lomnice, Křeptov
Vodní tok: Křeptovský potok
Cena stavby: 11,5 mil. Kč bez DPH
Realizace: 4/2016 – 11/2017
Fotografie
Mapka