PPO Leštínský potok – POLDR

V západní a severozápadní část území v působnosti organizační jednotky Lesů České republiky – Správy toků, oblast povodí Dyje se nachází kopcovitý terén Českomoravské vrchoviny. Tato část se vyznačuje velkým podílem zalesněných ploch, s velmi členitým terénem s kopcovitou krajinou přecházející do hlubokých údolí. Tato část Jižní Moravy je, co se týče povodňových stavů jedna z nejohroženějších. Zdejší vodní toky v naší správě jsou převážně bystřinného charakteru a dochází zde, při letních bouřkách nebo náhlém tání sněhu k lokálním povodním.

V této lokalitě se nachází Leštínský potok ve správě Lesů České republiky,s.p. – Správy toků, oblast povodí Dyje, jehož délka včetně přítoků je 19 km o ploše povodí 21 km2. Průtok Q100 = 32 m3/s-1. Obec Číchov je umístněna na soutoku tohoto potoka s řekou Jihlavou. V obci byla v roce 2000 provedena částečná úprava vodního toku, kdy koryto toku bylo upraveno na průtok Q50 = 25,5 m3/s-1

Z našich zkušeností z let minulých, kdy v této lokalitě dochází pravidelně k povodňovým stavům a upravená část koryta toku mnohdy nestačí provést povodňové stavy, bylo v rámci programu protipovodňových opatření zadáno vypracování projektové dokumentace na stavbu suché nádrže „PPO Leštínský potok – POLDR“. Tato nádrž má za úkol zadržet stoletou vodu a redukovat její průtok do obce Číchov v množství Q50, tedy na množství jakou má kapacitu upravené koryto toku v obci.

Základní technické parametry nádrže

Hráz je složená ze dvou částí – části betonové zděné s obkladním zdivem o délce 59,3 m a části zemní homogenní hráze o délce 51,7 m. Výška hráze je 8,8 m, celkový retenční prostor nádrže činí 100 000 m3.

Investorem celé stavby jsou Lesy České republiky,s.p. – Správa toků, oblast povodí Dyje se sídlem v Brně. Stavba byla financována ze 75% z programu Mze ČR „protipovodňové opatření“ a z 25% z finančních prostředků Lesů ČR. Finanční náklady na celou stavbu byly ve výši 13,5 mil Kč.

Fotografie