PPO Klapovský potok – POLDR

Lesů České republiky – Správy toků, oblast povodí Dyje spravuje vodní toky mimo jiné i Českomoravské vrchoviny, která se vyznačuje velmi členitým terénem, kde kopce přecházejí do hlubokých zařízlých údolí s poměrně značným podílem zalesnění. Zdejší vodní toky v naší správě jsou převážně bystřinného charakteru a dochází zde, při letních bouřkách nebo náhlého tání sněhu k povodňovým průtokům.

Jedním z významnějších vodních toků této oblasti je Klapovský potok. Délka tohoto toku včetně přítoků je 27,5 km o ploše povodí 36 km2. Průtok k profilu k soutoku s Trnavským potokem nad obcí Trnava je Q100 = 20 m3/s-1.

Na základě našich zkušeností a žádosti obce Trnava o řešení protipovodňové ochrany obce byl vybrán vhodný profil ke stavbě suché nádrže, která má za úkol zadržet přívalovou vlnu Klapovského potoka.

Suchá nádrž je umístněna cca 100 m nad soutokem Klapovského potoka s Trnavským potokem. Byla vybudována zemní hráz s těsnícím jádrem o výšce 8,35 m a délky 70,7 m. Suchá nádrž zadrží při povodňových stavech 38.000 m3 vody. Tato suchá nádrž redukuje množství vody z Q100 na Q50 pomocí železobetonové šachty s bezpečnostním přelivem. Průtok Q50 již obec Trnavu neohrozí, jelikož na tyto průtoky bylo v minulosti částečně upraveno koryto toku v intravilánu obce.

Stavba byla financována ze 75% z programu Mze ČR „protipovodňové opatření“ a z 25% z finančních prostředků Lesů ČR. Finanční náklady na celou stavbu byly ve výši 10 mil Kč. Vlastní stavební práce byly zahájeny v srpnu 2009 a dokončeny v červnu 2010. V srpnu 2010 byla tato stavba zkolaudována.

Fotografie