Korouhevský potok

KÚ: Korouhev
Cena: 845 000,- Kč
Škody: Tok Korouhevský potok (Mlýnský potok) je malý vodní tok ve správě Lesů ČR, s. p. Povodí Korouhevského potoka a jeho přítoků má členitý a poměrně svažitý terén ( 532 m n.m. až 722 m n.m.), obec Korouhev se nachází v nadmořské výšce cca 558 m n.m, území je z převážné části využíváno zemědělsky, zalesnění představuje pouze asi 12 – 15 % z celkové plochy povodí. V povodí, kde se nachází uvedený vodní tok dochází k opakovaným povodňovým škodám na korytě toku, které již v některých úsecích při průchodu další povodně mohou způsobit škody na majetku občanů. Navrhovanou opravou břehových nátrží dojde k zabránění rozšiřování stávajících nátrží a zlepšení stability svahů koryta v poškozených místech. Návrh na opravu vychází ze zkušeností z průběhů povodní za poslední roky, které jsou stále častějším jevem a především povodně z letních přívalových dešťů způsobují vzhledem ke konfiguraci terénu velké povodňové průtoky s krátkou dobou trvání a mají za následek největší škody na stávajícím korytě toku. Hlavním účelem stavby je odstranění následků častých povodní, především způsobených přívalovými dešti, které v korytě toku způsobily četné břehové nátrže. Opravou břehových nátrží se tak zabrání jejich rozšiřování, které v některých úsecích již ohrozily stabilitu svahu koryta a přilehlých objektů.