Černý potok

KÚ: Oldříš
Cena: 460 000,- Kč
Škody: Černý potok, protéká středem obce Borová a Oldřiš po celé její délce od cca ř.km 1,5 až po cca ř.km 5,5. Černý potok protéká dále obcí Kamenec u Poličky a zde je zaústěn do Bílého potoka a následně pak v obci Borovnice – Lačnov do Svratky v cca ř. km 139,5 jako levostranný přítok. Jedná se o vodní tok, který je v obci jako přírodní koryto, neupravené a vlivem stále častěji se vyskytujících přívalových deštů došlo v některých úsecích koryta k vytvoření břehových nátrží, které se neustále zvětšují a postupně zasahují do okolních soukromých pozemků. Bezejmenný přítok podtéká silnici silniční propustkem u kostela v obci Borová, který je rovněž značně podemletý a pod silnicí je propustek vyústěn do přírodního neopevněného koryta, které je následně zaústěno jako pravostranný přítok do Černého potoka. Pod vyústěním propustku do koryta toku došlo za přívalového deště k vytvoření velkého výmolu a podemletí dna koryta, které se neustále prohlubuje. Hlavním účelem stavby je odstranění následků častých povodní, především způsobených přívalovými dešti, které v korytě toku způsobily četné břehové nátrže a podemletí dna, což má za následek ohrožení stability svahů. Opravou břehových nátrží se tak zabrání jejich rozšiřování, které v některých úsecích již ohrozily stabilitu svahu koryta a přilehlých objektů.