Vodní nádrž Kralice

Vodní nádrž Kralice byla vybudována v roce 1982 přehrazením údolí vodního toku Chvojnice zemní homogenní hrází o délce 176 m a výšce 9,8 m.

Vodní nádrž Kralice disponuje objemem 375 900 m3 zásobního prostoru a zatopenou plochou 10 hektarů. Vodní nádrž je umístěná v blízkosti obce Kralice nad Oslavou, která je známa prvním tiskem „Bible Kralické“ a kde je i muzeum s exponáty týkajícího se této záležitosti.

Tato nádrž prošla v roce 2013 – 2014 celkovou rozsáhlou opravou sdruženého bezpečnostního přelivu. Bez těchto prací by postupně došlo k destrukci betonových konstrukcí, jejichž následkem by bylo trvalé vypuštění nádrže. Současně bylo využito vypuštěné nádrže k jejímu odbahnění prostoru pod zátopou. Celkově bylo odstraněno 40 000 m3 nánosů. Na konci nádrže byly poté vybudovány tři vodní tůně. Provedením těchto nezbytných oprav a odtěžení sedimentů je tedy nadále zachována funkčnost a bezpečnost vodní nádrže.

Před zahájením prací musel být proveden sběr a transfer zvláště chráněných živočichů – Škeble rybničná (Anodonta cygnea); Velevrub malířský (Unio pictorum) a Rak říční (Astacus astacus). Po ukončení stavebních prací a napuštění nádrže byl proveden zpětný transfer těchto živočichů.

Jelikož se podél vodní nádrže nachází i jak turistická trasa, tak i cyklostezka, byl v rámci programu 2020 u hráze nádrže vybudován altán s informační cedulí a ohniště s třemi lavicemi.

Fotografie