Besének v Brumově v km 16,260 – 16,464

Stavba spočívající v podélné úpravě profilu koryta tak, aby byla zajištěna stabilita koryta a jeho dostatečná kapacita pro převádění povodňových průtoků. Příčně je vodní tok upraven kamennými pasy a prahy.

Vybudováním kamenné přehrážky v km 16,363 bylo zabráněno transportu splavenin při přívalových srážkách do upraveného vodního toku v intravilánu obce Brumov

Základní údaje
Koryto: zkapacitněno, průtok Q50 =9,2 m3/s
Šířka koryta ve dně: 1,2 m
Hloubka podélného opevnění: 1,45 m
 Kamenná přehrážka: výška v přelivné hraně h = 2,0 m
 Cena stavby: 129 151,- Kč
Realizace: 2014 – 2015
Fotografie