Bělský potok II v Brněnci

Souvislá úprava vodního toku v délce 203 m za účelem zkapacitnění koryta v obci Brněnec. Koryto podélně zpevněno opěrnými zdmi a dlažbou z lomového kamene na cementovou maltu. Ve spodní části úpravy rovnaninou z lomového kamene na sucho. Podélný sklon nivelety dna je zajištěn úrovńovými příčnými kamennými pasy ve dně a dřevěnými prahy z odkorněné kulatiny. V koruně opěrných zdí je osazeno zábradlí. Koryto je dimenzováno na Q = 8,5 m3 /s.

Katastrální území: Brněnec
Kraj / Okres: Pardubický / Svitavy
Cena stavby: 3 697 334,- Kč (Financováno z dotací Mze – programu rozvoje venkova PRV)
Realizace: 10/2008 – 05/2009